IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Az IBS által kínált angol egyetemi előkészítő év elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a program elvégzését követően a diákok biztos alapokon nyugvó angol nyelvtudással kezdjék meg felsőfokú tanulmányaikat akár az IBS-ben, akár más intézményben.

Az egyéves képzés során a hallgatók 10-12 fős csoportokban napi négy-öt angol órán vesznek részt, hétfőtől péntekig. Az önálló tanulás mellett ez az intenzív program hatékony segítséget nyújt az angol nyelvtudás fejlesztésében, így kiváló lehetőség mindazok számára, akik továbbtanulási vagy egyéb célból szeretnének magabiztos nyelvtudásra szert tenni. A program alapos elméleti tudást és gyakorlást nyújt az általános angol nyelv különböző nyelvi készségeinek területén (illetve üzleti angol szókincs elsajátítása terén is a magasabb nyelvi csoportok esetében). A 600 órás képzés két félévből áll, időbeosztása alkalmazkodik a főiskolai félévekhez.

A program megkezdése előtt valamennyi jelentkezőnk részt vesz az IBS saját angol nyelvi szintfelmérésén, hogy ennek eredménye alapján alakítsuk ki az egyes csoportokat kezdő szinttől a haladó csoportokig. Az így meghatározott csoportok a diákok valós nyelvtudásához igazodnak. Az első félév sikeres teljesítését követően a hallgatónak lehetősége van magasabb nyelvi csoportban folytatnia tanulmányait, így a két féléves kurzus végére egy vagy akár több nyelvi szinttel is feljebb léphet. A program során két alkalommal részletes visszajelzést kapnaka diákok tanulmányi előmenetelükről. A programot igénybe lehet venni a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt vagy az első főiskolai évet követően is.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy erre a programra is több országból érkeznek hallgatóink, ezért az angol nem csupán az oktatás nyelve, de a különböző kulturális háttérrel érkező diákok egymás közötti kommunikációjának eszköze is. Ennek köszönhetően az előírt tananyag elsajátítása mellett nemzetközi környezetben mélyíthetik el ismereteiket, és gyakorolhatják a már megszerzett tudásukat. A képzésen oktató tanárok többéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, így a sokszínű hallgatói csoportot a tanórák során változatos és izgalmas feladatokkalmotiválják.


A program kimeneti követelményei

A sikeresen elvégzett program jelentősen hozzájárul a hallgatók angol nyelvi szintjének emeléséhez, amely ezáltal lehetőséget nyújt a tanulmányok főiskolán való angol nyelven történő folytatásához.

Az első félév teljesítése után a hallgatók a következő félévben eggyel magasabb szinten folytathatják tanulmányaikat.


ISMERETEK ÉS TUDÁS

A Program befejeztével alapos tudásra és gyakorlásra tesz szert a hallgató az alábbi nyelvi területeken (aszerint, hogy melyik szintbe van besorolva):

 • General English
 • English for Students of Business
 • Culture Projects
 • Academic Skills
 • Quantitative Skills
 • IT Skills

NYELVI KÉSZSÉGEK

A program végeztével a hallgatók

 • kiejtése jelentősen fejlődik és javul .
 • megértik a különböző nyelvi szabályokat és begyakorolják azokat az óra keretein belül.
 • magasabb szintű írásos és szóbeli kommunikációra lesznek képesek angol nyelven,
 • gyakorlatra tesznek szert az olvasott és beszédértéses feladatok során,  
 • betekintést nyernek az üzleti angol nyelv világába különféle írott, olvasott és hanganyagokon keresztül.

A program tantárgyi felépítése

Az év elején megírt Szintfelmérő Vizsga alapján 4 vagy 5 (amennyiben haladó szinten is vannak hallgatók) nyelvi szinten folyhat az oktatás. Minden szinten különféle tantárgyai lehetnek a hallgatóknak: Pronunciation (2 órában), Use of English (10 órában) és Skills Development (10 órában) a kezdő szinten; míg Use of English (8 óra), Reading and Writing Skills (4 óra), Listening and Speaking Skills (4 óra) és Business English (6 óra) magasabb szinteken.


KÉSZSÉGEK

Pronunciation

Mivel az angol nyelvhez sajátos artikulációs bázis tartozik, a kiejtés tantárgy szerepel a tanmenetben, a kezdő szinten. Tapasztalt tanár segítségével a hallgatók javíthatják kiejtésüket és intonációjukat.

Use of English

A tantárgy széleskörű szókincsbővítésre, illetve erős nyelvtani megalapozásra épít az általános nyelvi ismeretek bővítése mellett.

Skills Development

A kezdő szinten lévő diákok beszéd- és íráskészségét fejlesztő tantárgy.

Listening and Speaking

A hallás- és a beszédkészséget fejlesztő óra, felkészülés egy esetleges nyelvvizsga szóbeli, ill. hallás utáni szövegértés részére sok hanganyaggal.

Reading and Writing

Írás- és olvasáskészség-fejlesztő óra, a különböző olvasási és írási feladattípusok (műfajok, stílusok, szövegtípusok) gyakorlása.

Business English

A hallgatók az üzleti életben használt szókincset sajátítják el olvasott, írott és hanganyagokon keresztül.


TESZTEK

Minden félév során két alkalommal kerül sor a hallgatók munkájának értékelésére. Minden hetedik héten a hallgatók megkapják az arra az időszakra szóló ún. Progress Report dokumentumot, amely jelzi a hallgató azon időszak alatt nyújtott teljesítményét az adott szinten tanított összes tantárgyból.

A két félévre vonatkozó különböző tantárgyak eredményének átlaga, illetve a hiányzási ráta alapján, a hallgatók a tanév végén tanulmányukról ún. Tanúsítványt kapnak. Tanúsítványt csak olyan hallgató kaphat, aki megfelelt a tantárgyakra, illetve a hiányzásra vonatkozó feltételeknek.


ZÁRÓVIZSGÁK

Ahhoz, hogy a hallgató megfelelő nyelvi szintbe kerüljön, év elején egy szintfelmérő vizsgát kell tennie, amelynek az elért eredménye alapján lesz a hallgató a megfelelő nyelvi szintbe beosztva. Az adott nyelvi szint határozza majd meg, hogy milyen tartárgyakat kell tanulnia a hallgatónak.

A tanév végén is van szintfelmérő vizsga, mely felméri, hogy mennyi tudást sikerült a hallgatónak elsajátítania a tanév során.