Nemzetközi tanulmányok szak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A nemzetközi tanulmányok alapszakot végző szakemberek szakképzettségük megnevezése szerint a nemzetközi kapcsolatok szakértői. Az előző képzési rendszer szerint ez az alapszak, mely jelenleg a politikatudományi képzési ág része, a korábbi nemzetközi kapcsolatok, valamint a nemzetközi tanulmányok szakokat foglalja magában.

A szak időtartama6 félév
MunkarendNappali
Tandíj félévente

0 Ft*

Oktatás nyelvemagyar
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményÉrettségi bizonyítvány, legalább egy emelt szintű érettségi
Szakmai gyakorlatIgen
Külföldi tanulási lehetőségIgen
CampusBudapest
Oktatás kezdeteszeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2017. február 15.
Nyílt nap2017. január 10.

*Az IBS most ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakra a 2017/18-as tanévben felvett 25 fő tandíját az IBS magára vállalja,  így a hat féléves képzés – a tanterv szerinti haladás esetén – a hallgatók számára ingyenes.

A képzés végén diplomás szakemberek kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik olyan nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és európai uniós ismeretekkel rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik őket az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésének elősegítésére. Hatékonyan tudják kihasználni a gazdasági és intézményi lehetőségeket az állami és nonprofit szektorban, helyi önkormányzatoknál és a regionális fejlesztő központokban, intézményekben. A nemzetközi kapcsolatok szakértői megszerzett ismereteik segítségével könnyen eligazodnak a „nemzetközi életben”, mivel ismerik a nemzetközi viszonyokkal kapcsolatos koncepciókat, elméleteket és módszereket, az Európai Unió jogi és intézményi felépítését, valamint könnyen hozzájutnak az integráció alakulására vonatkozó információkhoz. Munkájuk során az EU közös és közösségi politikájának ismeretében minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és uniós feladatait menedzselik, vagy önkormányzati szinten, illetve gazdasági társaságoknál, a vállalkozói szférában irányítják az uniós tagságból származó feladatok teljesítését. Rendszeresen állítanak össze pályázati anyagokat az EU-ban meghirdetett pályázatokra, és menedzselik a „nyertes” projekteket. A megszerzett ismeretek mellett természetesen ez a szakma is igényel alapvető beállítódásokat, készségeket, amelyek nélkül a nemzetközi kapcsolatok terén nem lehet sikeres a jelentkező. Ezen a szakterületen nélkülözhetetlen a kapcsolatteremtő és együttműködő képesség és természetesen a kommunikációs készség. Nem elhanyagolható azonban a minőség iránti igény és a felelősségtudat sem. A következő meghatározó ismeretkörök alkotják a képzés gerincét: a társadalomtudományi ág részeként a politológia, szociológia, történelem, jogi és közgazdasági ismeretek; a készségfejlesztés részét képező kommunikáció, idegen nyelv, informatika és statisztika; a nemzetközi kapcsolatok és az európai integráció különböző szaktárgyai. Bár a készségfejlesztő modulban szerepel az idegen nyelv, az ezáltal nyert nyelvtudás közel sem elégséges a diploma megszerzéséhez: ehhez mindenképpen szükséges két középfokú C típusú nyelvvizsga, amelyből az egyik szakmai nyelvvel bővített. A nyelvvizsgán kívül az oklevélszerzés feltétele még egy négyhetes szakmai gyakorlat, mely elvégezhető bármely korábban megnevezett intézménynél (pl. minisztériumok, önkormányzatok, nonprofit szervezetek).

1Kvantitatív elemzésAnalízis
Gazdaságinformatikai alapismeretek
Közgazdaságtani alapismeretek I.Makroökonómia
Gazdaságtörténet
Társtudományi alapokTársadalomismeret és szociológia
Bevezetés a pszichológiába
Politológiai és jogi alapok I.Bevezetés a politikatudományba
Magyar és összehasonlító alkotmányjog
2Közgazdaságtani alapismeretek II.Bevezetés a mikroökonómiába
Komparatív gazdaságtan
Statisztikai és informatikai alapokStatisztikai alapok
Alap felhasználói szoftverek
Alkalmazott történelmi és földrajzi ismeretekÚj- és legújabb-kori történelem
Bevezetés az európai kultúrtörténetbe
Politikai- és gazdaságföldrajz
Civilizációk, kultúrák, vallások
  
  
3Politológiai és jogi alapok II.Mo. politikatörténete a XX. században
A magyar politikai rendszer
Önkormányzati rendszer és közigazgatás
Nemzetközi jogNemzetközi kereskedelmi jog
Nemzetközi szerződések és szervezetek
Nemzetközi közjog
4A diplomácia története és gyakorlataMagyar diplomáciatörténet
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Diplomáciatörténet I.
Viselkedéskultúra, protokoll és etikett
Diplomáciatörténet II.
EU ismeretekEurópai integráció gazdaságtana
Bevezetés az európai integrációba
EU intézményi, döntéshozatali és jogi rendszere
5Alkalmazott Politológiai és jogi ismeretekA nemzetközi politika elmélete és gyakorlata
Komparatív politikatudomány
Politikai szociológia
Etika
Kötelezően választható tárgyak * 
Szabadon választható tárgyak ** 
6SzakdolgozatKutatásmódszertan, szakdolgozatkészítés
Szakdolgozat
Kötelezően választható tárgyak * 
Szakmai gyakorlat *** 
Záróvizsga **** 

 

Minden alapképzésnél
* kötelezően választható tárgyak: a főiskola által szakonként meghirdetett tantárgyak listájából kell meghatározott kreditértékben felvenni tárgyakat.
** szabadon választható tárgyak: 9 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely BA-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével)
*** a záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.
**** a gazdálkodás és menedzsment ill. nemzetközi gazdálkodás szakokon egy félévnyi, míg a nemzetközi tanulmányok szakon 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet. www.felvi.hu