Angol nyelvi egyetemi előkészítő

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az Angol nyelvi egyetemi előkészítő egy egyéves nappali kurzus heti 22 angol órával, 600 tanítási órával egyetlen tanítási év során.

A program alapos elméleti tudást és gyakorlást nyújt az általános angol nyelv különböző nyelvi készségeinek területén (illetve üzleti angol szókincs elsajátítása terén is a magasabb nyelvi csoportok esetében), elsődlegesen azzal a céllal, hogy felkészítse a hallgatókat arra, hogy tanulmányaikat a főiskolán folytathassák angolul.

Ezért elsősorban azoknak ajánlott a program, akik diplomájukat az IBS-ben szeretnék megszerezni. Ugyanakkor azoknak a hallgatóknak is kiváló, akik más egyéb okból kifolyólag szeretnék fejleszteni angol nyelvtudásukat.

A hallgatók az aktuális angol nyelvtudásuk alapján különféle csoportokba kerülnek, kezdőtől közép-haladó / haladó szintig.

A programot igénybe lehet venni a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt vagy az első főiskolai évet követően is.

A program kimeneti követelményei

A sikeresen elvégzett program jelentősen hozzájárul a hallgatók angol nyelvi szintjének emeléséhez, amely ezáltal lehetőséget nyújt a tanulmányok főiskolán való angol nyelven történő folytatásához.

Az első félév teljesítése után a hallgatók a következő félévben eggyel magasabb szinten folytathatják tanulmányaikat.

ISMERETEK ÉS TUDÁS

A Program befejeztével alapos tudásra és gyakorlásra tesz szert a hallgató az alábbi nyelvi területeken (aszerint, hogy melyik szintbe van besorolva):

 • Kiejtés
 • Nyelvtan és szókincsfejlesztés
 • Készségfejlesztés
 • Olvasás és írás
 • Beszédértés és beszédfejlesztés
 • Üzleti angol

NYELVI KÉSZSÉGEK

A program végeztével a hallgatók

 • kiejtése jelentősen fejlődik és javul .
 • megértik a különböző nyelvi szabályokat és begyakorolják azokat az óra keretein belül.
 • magasabb szintű írásos és szóbeli kommunikációra lesznek képesek angol nyelven,
 • gyakorlatra tesznek szert az olvasott és beszédértéses feladatok során,  
 • betekintést nyernek az üzleti angol nyelv világába különféle írott, olvasott és hanganyagokon keresztül.

A program tantárgyi felépítése

Az év elején megírt Szintfelmérő Vizsga alapján 4 vagy 5 (amennyiben haladó szinten is vannak hallgatók) nyelvi szinten folyhat az oktatás. Minden szinten különféle tantárgyai lehetnek a hallgatóknak: Pronunciation (2 órában), Use of English (10 órában) és Skills Development (10 órában) a kezdő szinten; míg Use of English (8 óra), Reading and Writing Skills (4 óra), Listening and Speaking Skills (4 óra) és Business English (6 óra) magasabb szinteken.

KÉSZSÉGEK

Pronunciation 

Mivel az angol nyelvhez sajátos artikulációs bázis tartozik, a kiejtés tantárgy szerepel a tanmenetben, a kezdő szinten. Tapasztalt tanár segítségével a hallgatók javíthatják kiejtésüket és intonációjukat.

Use of English

A tantárgy széleskörű szókincsbővítésre, illetve erős nyelvtani megalapozásra épít az általános nyelvi ismeretek bővítése mellett.

Skills Development

A kezdő szinten lévő diákok beszéd- és íráskészségét fejlesztő tantárgy.

Listening and Speaking

A hallás- és a beszédkészséget fejlesztő óra, felkészülés egy esetleges nyelvvizsga szóbeli, ill. hallás utáni szövegértés részére sok hanganyaggal.

Reading and Writing

Írás- és olvasáskészség-fejlesztő óra, a különböző olvasási és írási feladattípusok (műfajok, stílusok, szövegtípusok) gyakorlása.

Business English

A hallgatók az üzleti életben használt szókincset sajátítják el olvasott, írott és hanganyagokon keresztül.

TESZTEK

Minden félév során két alkalommal kerül sor a hallgatók munkájának értékelésére. Minden hetedik héten a hallgatók megkapják az arra az időszakra szóló ún. Progress Report dokumentumot, amely jelzi a hallgató azon időszak alatt nyújtott teljesítményét az adott szinten tanított összes tantárgyból.

A két félévre vonatkozó különböző tantárgyak eredményének átlaga, illetve a hiányzási ráta alapján, a hallgatók a tanév végén tanulmányukról ún. Tanúsítványt kapnak. Tanúsítványt csak olyan hallgató kaphat, aki megfelelt a tantárgyakra, illetve a hiányzásra vonatkozó feltételeknek.

ZÁRÓVIZSGÁK

Ahhoz, hogy a hallgató megfelelő nyelvi szintbe kerüljön, év elején egy szintfelmérő vizsgát kell tennie, amelynek az elért eredménye alapján lesz a hallgató a megfelelő nyelvi szintbe beosztva. Az adott nyelvi szint határozza majd meg, hogy milyen tartárgyakat kell tanulnia a hallgatónak.

A tanév végén is van szintfelmérő vizsga, mely felméri, hogy mennyi tudást sikerült a hallgatónak elsajátítania a tanév során.

Jelentkezz most!